Artikel 1  -  Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

1.1 Opdrachtnemer:                          Prachtkat

1.2 Opdrachtgever:                            De natuurlijke persoon (huisdiereigenaar) die opdrachtnemer opdracht geeft om op het huisdier/de huisdieren te gaan passen en daardoor daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1.3 Overeenkomst:                            Een bindende afspraak tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer over een periode dat de opdrachtnemer het huisdier van de opdrachtgever verzorgt tegen een afgesproken financiële vergoeding. De overeenkomst is bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand is gekomen. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. De overeenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht de huisdieren/het huisdier te verzorgen op afgesproken dagen tegen een door opdrachtgever te betalen tarief.

1.4 De thuis te verzorgen dieren:      De huisdieren waarvoor de opdrachtgever de overeenkomst met de opdrachtnemer heeft gesloten.

1.5 Verzorging:                                  De door de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het huisdier/de huisdieren.

 

 

2.1       Op de overeenkomst van opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hier nadrukkelijk van is afgeweken. Op de volgende manieren kan er sprake zijn van een afwijking van de algemene voorwaarden:

    Een schriftelijk verzoek aan Prachtkat, met een schriftelijke bevestiging dat Prachtkat hiermee instemt.

    Een afwijking/uitzondering van de reguliere afspraken of een aanvullende overeengekomen afspraak vermeld op de overeenkomst welke is ondertekend door opdrachtgever en is geparafeerd bij de wijziging door Prachtkat.

2.2       Een wijziging of uitzondering of afwijking op de op de algemene voorwaarden tast de overige bepalingen niet aan. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk nietig zijn of gedeeltelijk vernietigd mochten worden, dan blijft het overige, in deze algemene voorwaarden bepaald volledig, van toepassing.

2.3       Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om huisdieren zonder opgaaf van reden te weigeren of om een opdracht kosteloos te annuleren tot zeven dagen van tevoren.

2.4       Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden, de website, het aangeboden dienstenpakket en de tarieven te wijzigen. Voor een lopende opdracht kan het tarief niet gewijzigd worden ten nadele van de cliënt.

2.5       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten tijdelijk stop te zetten wegens ziekte, vakantie, nationale feestdagen, e.d. (dit geldt niet voor reeds gestarte oppasafspraken).

De opdrachtnemer kan nimmer de tijden van de bezoeken garanderen en kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Artikel 3 – De prijs

3.1       Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

 3.2       Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

3.3       Bij een overeengekomen verlenging van de oppasperiode van het huisdier/de huisdieren geldt dezelfde prijs per dag als de prijs voor de reeds afgesproken oppasperiode.

3.4       Indien er geen overeenkomst wordt gesloten, maar alleen om informatie wordt gevraagd zijn mededelingen die door Prachtkat worden gedaan betreffende aanbiedingen, prijsopgaven, de uitvoering van diensten e.d. geheel vrijblijvend.

 

Artikel 4    Rechten en plichten opdrachtgever

4.1       Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar het te verzorgen huisdier, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

4.2       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

4.3       Opdrachtgever is verplicht de overeenkomst volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

4.4       Opdrachtgever dient te zorgen dat de kattenbak bij aanvang van de verzorgingsperiode schoon is.

4.5       Opdrachtgever dient zorg te dragen voor aanwezigheid van voldoende voedsel, bodembedekking of kattenbakvulling en eventuele medicijnen voor de periode van verzorging door opdrachtnemer. Indien dit aangekocht moet worden, bepaalt de opdrachtnemer welke merken er gebruikt worden. De hierbij gemaakte kosten, vermeerderd met arbeidsloon voor de opdrachtnemer, komen voor rekening van de eigenaar. Met het ondertekenen van het overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het betalen van de extra kosten hiervoor.

4.6       Opdrachtgever dient te zorgen dat zijn/ haar huisdier(en) vrij van ongedierte zoals vlooien en teken zijn.

 

Artikel 5  -  Rechten en plichten opdrachtnemer

5.1       Opdrachtnemer verplicht zich naar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van het te verzorgen huisdier.

5.2       Opdrachtnemer zorgt voor de kat(ten) door de dagelijkse verzorging van: eten en drinken, medicijnen, kattenbak en omgeving schoonhouden en aandacht.

5.3       In geval opdrachtnemer niet in staat is om de opdracht uit te voeren door overmacht (ziekte of overlijden) worden lopende opdrachten overgedragen aan betrouwbare oppas.

5.4       Opdrachtnemer stopt de verzorging pas bij het ontvangen van een thuiskom bericht, bij vertraging wordt de verzorging voortgezet. Met het ondertekenen van  de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het betalen van de extra kosten hiervoor.

 

Artikel 6  -  Privacy

6.1       Uw gegevens worden uitsluitend door Prachtkat gebruikt en niet aan derden verstrekt. Hierop geldt de uitzondering van mogelijk de dierenarts en eventuele vervanging tijdens de oppasperiode.

6.2       Uw sleutel wordt op een zodanige manier gelabeld dat ze niet naar uw huis herleid kan worden.

6.3       Na afloop van de oppasperiode houdt de opdrachtnemer uw sleutel nog in bezit, voor het geval u vertraging oploopt. Wanneer u terug bent wordt een afspraak gemaakt waarbij u de sleutel retour ontvangt. De sleutelverklaring komt na het retourneren van de sleutel te vervallen.

6.4       Na afloop van de overeenkomst bewaart Prachtkat uw gegevens, zodat er geen nieuw intakegesprek hoeft plaats te vinden bij een volgende oppasperiode.

 

Artikel 7    Ziekte van het huisdier

In de overeenkomst worden specifieke afspraken gemaakt over wat te doen in geval van ziekte. Daarbij blijft artikel 2, zoals vermeld in deze overeenkomst onveranderd van kracht.

7.1       Opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte/ongeval van het huisdier eerst contact opnemen met opdrachtgever of de contactpersoon voor overleg. Indien noodzakelijk kan de opdrachtnemer na overleg met de eigenaar of de contactpersoon van de eigenaar een dierenarts consulteren. Opdrachtnemer zal altijd proberen naar de dierenarts van de opdrachtgever te gaan. Indien dit niet mogelijk is, wordt uitgeweken naar een andere dierenarts. Waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de opdrachtgever. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar.

     Gemaakte dierenarts kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

     De opdrachtnemer rekent een vergoeding van minimaal € 15,00 (hoogte afhankelijk van tijdsduur, dag en andere afspraken) vermeerderd met reiskosten, deze bedragen € 0,19 per kilometer om het huisdier naar de dierenarts te begeleiden.

     De opdrachtnemer rekent een vergoeding voor extra huisbezoeken aan uw huisdier voor het toedienen van medicatie e.d. Naar aanleiding van de duur en het tijdstip van deze bezoeken bedragen de kosten per extra bezoek minimaal € 10,00.

Deze kosten worden indien van toepassing nogmaals aan u of aan uw contactpersoon doorgegeven en indien niet gewenst dient u zelf voor een alternatief te zorgen.

Mocht u (en uw contactpersoon) niet te bereiken zijn dan handelt Prachtkat in het belang van het te verzorgen huisdier. Met het ondertekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het betalen van de extra kosten hiervoor.

7.2       In geval van overmacht (bv levensbedreigend situatie) zal opdrachtnemer zich ten spoedigste naar een dierenarts begeven en zal pas achteraf contact worden opgenomen.

7.3       Opdrachtnemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het huisdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.

 

Artikel 8    Overlijden van het huisdier

In de overeenkomst worden specifieke afspraken gemaakt over wat te doen in geval van overlijden. Daarbij blijft artikel 2, zoals vermeld in deze algemene voorwaarden onveranderd van kracht.

8.1       In geval van overlijden of inslapen van het huisdier zal de opdrachtgever altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever, zodat er de mogelijkheid is voor begrafenis of crematie of eventueel het huisdier in vriestoestand bewaren zodat opdrachtgever afscheid kan nemen van zijn huisdier.

8.2       Opdrachtnemer zal in het geval van sterfte of inslapen van het huisdier eerst contact opnemen met de opdrachtgever of de contactpersoon van de opdrachtgever.

8.3       De opdrachtnemer kan op verzoek van de opdrachtgever zorg dragen voor vernietiging, begrafenis of crematie. De hierbij gemaakte kosten, vermeerderd met arbeidsloon en reiskosten voor de opdrachtnemer, komen voor rekening van de opdrachtgever. Met het ondertekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het betalen van de extra kosten hiervoor.

 

Artikel 9  -  Schade en aansprakelijkheid

9.1       De opdrachtgever is als eigenaar van het huisdier/de huisdieren volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor materiële schade die het huisdier/de huisdieren van de opdrachtgever aanbrengen aan anderen of aan de eigendommen van anderen. Opdrachtnemer is hiervoor dan ook niet aansprakelijk.

9.2       Opdrachtgever gaat de overeenkomst aan voor eigen rekening en risico.

9.3       Opdrachtnemer voert de overeengekomen taken zo goed als mogelijk is uit. Opdrachtnemer kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten, verwondingen, vermissing of overlijden van het huisdier/de huisdieren.

9.4       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever door oorzaak van het huisdier/de huisdieren, of in het geval van niet te voorkomen gebeurtenissen.

9.5       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning/verblijf tijdens uw afwezigheid.

9.6       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk bij mogelijk ontsnappen van huisdieren, of wanneer huisdieren bij buiten laten niet terugkeren of overlijden.

9.7       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen.

9.8       De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, kwalen of ongelukjes.

9.9       De opdrachtgever is tegenover de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het huisdier is veroorzaakt.

9.10     Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor zijn enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.11     Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijvoorbeeld calamiteiten, ziekte, e.d.) niet bij machte is om oppas- en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan - zo spoedig als mogelijk is - in kennis stellen. Opdrachtnemer zal wel alles in het werk stellen om voor vervanging te zorgen. Eventuele schade/kosten als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.

 

Artikel 10 -  Betalingen

10.1     Het verschuldigde tarief dient contant te worden voldaan (dit kan bijvoorbeeld tijdens het intakegesprek) of uiterlijk 7 dagen voordat de periode van verzorging ingaat te zijn bijgeschreven op rekeningnummer 17.19.90.676 t.n.v. Prachtkat in Doetinchem.

10.2     Opdrachtnemer gaat door met de verzorging tot de opdrachtgever daadwerkelijk thuis is, de meerkosten dienen achteraf te worden overgemaakt.

10.3     De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De opdrachtnemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

10.4     Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de opdrachtgever stemt niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie, kan tot gerechtelijke of buitenge¬rechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

10.5     Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

10.6     Opdrachtgever heeft geen recht op korting of terugbetaling van het − op de overeenkomst bedoelde − tarief in geval hij/zij de afgesproken oppasperiode voortijdig beëindigt (d.w.z. als de periode van verzorging eerder beëindigd wordt door de opdrachtgever). Ook niet indien sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtgever bijvoorbeeld een deelrestitutie.

10.7     De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 11 -  Annulering

11.1     Bij annulering door de opdrachtgever van een mondelinge of schriftelijke vastgelegde
            oppasperiode danwel een gedeelte van deze oppasperiode gelden de volgende 
            betalingsverplichtingen:

           Geen kosten, indien de annulering 14 dagen of meer voor de betreffende oppasperiode    
       schriftelijk is gemeld bij Prachtkat.

           Geen kosten, indien de annulering binnen 14 dagen is en er sprake is van aantoonbare
       overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten e.d.

           Annulering korter dan 14 dagen en langer dan 7 dagen voor aanvang van de oppasperiode:
       50% van de prijs.

           Annulering gelijk of kleiner dan 7 dagen en langer dan 48 uur voor aanvang van de
       oppasperiode: 75% van de prijs.

          Annulering gelijk of kleiner dan 48 uur voor aanvang van de oppasperiode: 100% van de prijs.

11.2     Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze 
      gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

11.3     Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met direct ingang te ontbinden.

 

Artikel 12 − Geschillen en toepasselijk recht

12.1     In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd.

12.2     Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

12.3     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.4     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de oppasperiode worden ingediend bij de opdrachtnemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten verliest.

 

Artikel 13 –  Vrijwaring

13.1     De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomt schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in recht bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijnde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Jos hilsbrand van PrachtKat

Over Jos Hillebrand

Ik ben Jos Hillebrand. Ik woon samen met Yoshi en Yannick in Doetinchem, in de Gelderse Achterhoek.

Ik heb altijd katten gehad en ik vind ze fascinerend. Daarom ben ik mijn bedrijf Prachtkat gestart. Ik hoop daarmee het welzijn van de kat waar dat nodig is te verbeteren en zijn baas en/of baasjes meer informatie te geven over zijn prachtige huisdier. Dit doe ik onder meer door professionele vachtverzorging en door advies te geven bij kattengedragsproblemen. Want de schoonheid van een kat zit van binnen én van buiten!