Artikel 1 - Toepasselijkheid der voorwaarden

1.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen en prijsopgaven

2.1       Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten.

2.2       Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen.

2.3       Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend.

2.4       Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1       Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

 

4. Levering van goederen en diensten

4.1       De levering van diensten geschiedt bij de klant thuis, tenzij anders is overeengekomen. Afwijkingen van de afspraken of indirect voortvloeiende kosten zijn voor rekening en risico van de klant.

4.2       Indien is overeengekomen dat het dier thuis wordt behandeld, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor behandeling.

4.3       Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen.

4.4       Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.

4.5       Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

 

5. Overmacht

5.1       In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

5.2       In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.

5.3       Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van Prachtkat, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

5.4       Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

5.5       Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van Prachtkat niet aansprakelijk worden gesteld.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1       De eigenaar/houder van Prachtkat is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.

 

6.2       Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten.

6.3       Bij onherstelbare schade respectievelijk overlijden van het dier is de eigenaar/houder van Prachtkat ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het overleden dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

 

7. Garantie

7.1       Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst, en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

 

8. Reclame

8.1       Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van Prachtkat verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van Prachtkat binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich in verbinding te stellen met de eigenaar/houder van Prachtkat.

8.2       Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van Pachtkat te zijn ingediend.

 

9. Betaling

9.1       Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering.

9.2       Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.

 9.3      Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:

     Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling     verschuldigd;

     Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van Prachtkat) verschuldigd;

     Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de  dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van Prachtkat) verschuldigd.

9.4       In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van Prachtkat gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst.

9.5       Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen.

9.6       De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

 

10. Geschillen

10.1     Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van Prachtkat, is Nederlands recht toepasselijk.

10.2     De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.

Jos hilsbrand van PrachtKat

Over Jos Hillebrand

Ik ben Jos Hillebrand. Ik woon samen met Yoshi en Yannick in Doetinchem, in de Gelderse Achterhoek.

Ik heb altijd katten gehad en ik vind ze fascinerend. Daarom ben ik mijn bedrijf Prachtkat gestart. Ik hoop daarmee het welzijn van de kat waar dat nodig is te verbeteren en zijn baas en/of baasjes meer informatie te geven over zijn prachtige huisdier. Dit doe ik onder meer door professionele vachtverzorging en door advies te geven bij kattengedragsproblemen. Want de schoonheid van een kat zit van binnen én van buiten!